header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w świetlicy w Susku Nowym z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr XX/2020 z sesji Rady Gminy Rzekuń.;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Rzekuniu;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie na uchwałę nr IX/63/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Przytuły Nowe;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok;
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r;
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
19. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
21. Wolne wnioski i informacje;
22. Zakończenie obrad.
      
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:30.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-17


protok_____nr_XX_17.01.2020_r..pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

pkt_15.pdf

pkt_16.pdf

pkt_17.pdf

Przewodnicząca Rady

(-)Małgorzata Żebrowska

Historia dokumentu
07-07-2020 r., 15:28:10, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

27-02-2020 r., 15:02:44, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Rzekuń do odwiedzenia całodziennego dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w dniu 01.04.2022 r. w godz. 9:00-14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich, wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości