XX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14:00.


Sesja odbędzie się w remizo-świetlicy w Zabielu z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Przytuły Stare.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Borawe gm. Rzekuń.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ławy gm. Rzekuń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzekuń w roku szkolnym 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2020 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.
      
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-10

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

protok_____nr_XIX_30.12.2019_r..pdf

Historia dokumentu
31-01-2020 r., 12:22:21, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

10-01-2020 r., 13:26:32, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.