XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XVII/2019 oraz XVIII/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10 % opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok.
10.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.
      
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-9

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8_9.pdf

protok_____nr_XVII_25.11.2019_r..pdf

protok_____nr_XVIII_09.12.2019_r..pdf


Historia dokumentu
03-01-2020 r., 09:22:10, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

23-12-2019 r., 15:46:50, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana publikacji.