XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XV/2019 oraz XVI/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Rzekuń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Rzekuń.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkól, których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
14. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.
      

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


W załączeniu materiały do pkt. 3-14

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

protok_____nr_XV_29.10.2019_r..pdf

protok_____nr_XVI_14.11.2019_r..pdf


Historia dokumentu
12-12-2019 r., 14:49:18, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

12-12-2019 r., 14:46:55, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści,
  • zmiana kategorii.