header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023:
     a) wystąpienie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,
     b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,
     c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Tobolice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec,  Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
11. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy.
12. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
14.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.
      

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-10
pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

protokol_nr_XIV_08.10.2019_r..pdf


Historia dokumentu
31-10-2019 r., 15:33:03, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

22-10-2019 r., 14:59:45, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tytułu.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości