header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady IX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
IX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję IX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
        a)  przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2018 rok,
        b)  debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
        c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2018 r.:
        a) wystąpienie Wójta,
        b) przedstawienie opinii przez Komisje Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2018,
        c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
        d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2018,
        e) podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z wykonania budżetu za 2018 rok
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie gminy Rzekuń.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich    publicznych szkół podstawowych a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół   podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
 6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 25 czerwca br. (wtorek) o godz. 15:30.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Żebrowska


W załączeniu materiały do pkt. 2-7 

do punktu 2c do_pkt_2c.pdf

do punktu 3d do_pkt_3d.pdf

do punktu 3e do_pkt_3e.pdf

do punktu 4 do_pkt_4.pdf

do punktu 5 do_pkt_5.pdf

do punktu 6 do_pkt_6.pdf

do punktu 7 do_pkt_7.pdf

Historia dokumentu
12-12-2019 r., 14:42:42, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

13-08-2019 r., 16:27:50, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości