header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady V zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
V zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1500.

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń";
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;
 8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2018;
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2018 rok;
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok";
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2018 rok;
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2018 rok;
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2018 r.;
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 26 marca (wtorek) br. godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt 2-13.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska

Materiały:


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Anna Malinowska
Data wytworzenia:19.03.2019 r. 14:45:37
Historia dokumentu
09-04-2019 r., 14:18:35, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

09-04-2019 r., 12:40:27, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości