header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady IV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
IV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1500.

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu: nr III/2018 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Tobolice, Rzekuń, Teodorowo, Ławy;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie harmonogramu realizacji działań dla Gminy Rzekuń w latach 2019-2021 wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2019 rok;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2019 rok;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Rzekuń ze Stowarzyszenia "Związek Kurpiów"; 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 17. Wolne wnioski i informacje;
 18. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 19 lutego (wtorek) br. godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt 3-13.

Projekt protokołu nr III/2018 będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu pod Zawiadomieniem o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Rzekuń.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska

Materiały:

projekt_protokolu_2018_12_27.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Anna Malinowska
Data wytworzenia:13.02.2019 r. 08:15:04
Historia dokumentu
13-02-2019 r., 08:21:47, Anna Malinowska
 • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości