header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady III zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
III zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500.

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołów: nr I/2018, II/2018 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec, Rzekuń, Zabiele;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego   w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok;
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata 2019-2029;
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok;
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 18. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 20. Wolne wnioski i informacje;
 21. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 27 grudnia (czwartek) br. godz. 14:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt 3-16.

Protokoły nr I/2018 oraz II/2018 będą dostępne na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu pod Zawiadomieniem o zwołaniu III sesji Rady Gminy Rzekuń.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska

Materiały:

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Malgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Anna Malinowska
Data wytworzenia:19.12.2018 r. 14:15:38
Historia dokumentu
07-01-2019 r., 15:32:34, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

07-01-2019 r., 15:30:49, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości