header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLVIII sesja Rady Gminy Rzekuń 27.06.2018 r.
XLVIII sesja Rady Gminy Rzekuń 27.06.2018 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm. ) zwołuję  XLVIII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r.  (środa) o godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1) Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności.
2) Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń nr XLIV, XLV, XLVI, XLVII.
3) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4) Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
5) Rozpoczęcie procedury absolutoryjnej, rozpatrzenie poniższych dokumentów:
a) Sprawozdania z wykonania budżetu ( Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Rzekuń z dnia  27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego).
b) sprawozdania finansowego.
c) informacji o stanie mienia komunalnego gminy Rzekuń (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2018 Wójta Gminy Rzekuń).
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Rzekuń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego ( Uchwała nr Os. 215.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.).
e) stanowiska Komisji Rewizyjnej ( wniosek wraz z opinią z dnia 17 maja 2018 r.).
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń  (Uchwała nr Os.302.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
g) Dyskusja.
h) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2017 rok.
i) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji Sanitarnej w Dzbeninie – etap II.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok.
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rzekuń.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Rzekuń w obrębie miejscowości: Rzekuń, Ławy, Goworki, Tobolice.
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Rzekuń w obrębie miejscowości: Dzbenin, Kamianka, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo w gminie Rzekuń.
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Rzekuń w obrębie miejscowości: Przytuły Stare, Przytuły Nowe, Zabiele, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Susk Stary, Susk Nowy, Daniszewo, Drwęcz, Czarnowiec, Borawe.
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat.
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzekuń.
17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
18) Rozpatrzenie sprowadzania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
19) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2017 roku.
20) Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
21) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
22) Wolne wnioski i informacje.
23) Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 26 czerwca (wtorek) br. godz. 15:20

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały pkt 5-19.

Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Rzekuń dostępne są na stronie internetowej www.rzekun.pl w zakładce Rada Gminy→Sesje Rady→pod zawiadomieniem o danej sesji.


Przewodniczący Rady
 /-/Edward Gryczka

zawiadomienie_27.06.2018.pdf pkt_5a_ZWG_Nr_28_2018.pdf pkt_5h.pdf pkt_5i.pdf pkt_6.pdf pkt_7.pdf pkt_8.pdf pkt_9.pdf pkt_10.pdf pkt_11.pdf pkt_12.pdf pkt_13.pdf pkt_14.pdf pkt_15.pdf pkt_16.pdf pkt_17.pdf pkt_18.pdf pkt_19.pdf

protokol_44_14__02_2018.pdf

protokol_45_28_02_2018.pdf

protokol_46_28_03_2018.pdf

protokol_47_20_04_2018.pdf

Historia dokumentu
20-06-2018 r., 09:28:56, Emilia Bloch
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

20-06-2018 r., 09:28:43, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości