header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLVI sesja Rady Gminy Rzekuń
XLVI sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję  XLVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie podziału gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
 5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki;
 6. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata 2018-2027;
 7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok;
 8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;
 9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 11. przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2017;
 12. przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2017 rok;
 13. przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2017 r.;
 14. przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2017 rok;
 15. przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu za 2017 rok.
 16. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 17. sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
 18. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 19. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 20. wolne wnioski i informacje;
 21. zakończenie obrad.


Jednocześnie informuję, że w dniu 27.03.2018 r. odbędzie się posiedzenie poszczególnych komisji:

 • godz. 11:00 – Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,                                               
 • godz. 13:00 – Komisja Rewizyjna, godz. 15:00 – Komisja Budżetu i Oświaty.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do punktów 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Materiały: pkt._2.pdf, pkt._3.pdf, pkt._4.pdf, pkt._5.pdf, pkt._6.pdf, pkt._7.pdf, pkt._8.pdf, pkt._9.pdf, pkt._10.pdf, pkt._11.pdf, pkt._12.pdf, pkt._13.pdf, pkt._14.pdf, pkt._15.pdf

Protokół z sesji: protokol_46_28_03_2018.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Stanisław Godzina
Wprowadził(a) do BIP:Tomasz Majewski
Data wytworzenia:20.03.2018 r. 15:07:32
Historia dokumentu
13-06-2018 r., 11:13:58, Emilia Bloch
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

20-03-2018 r., 15:12:27, Tomasz Majewski, archiwum
 • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości