header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLV sesja Rady Gminy Rzekuń 28.02.2018 r.
XLV sesja Rady Gminy Rzekuń 28.02.2018 r. PDF Drukuj Email

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 ze zm. ) Przewodniczący Rady zwołuje  XLV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r.  (środa) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  


1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2) Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Rzekuń Nr XLII/2017 i Nr XLIII/2018;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rzekuń;
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Laskowiec;
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki;
7) rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 r., w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzekuń;
8) rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok”;
9) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
10) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
11) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13) wolne wnioski i informacje;
14) zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej w dniu 27 lutego br. ( wtorek) o godz. 15:30

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały od pkt 3 do 8.

Protokoły Nr XLII/2017 i Nr XLIII/2018 będą dostępne od dnia 22.02.2018 r. na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu pod Zawiadomieniem o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Rzekuń.


Przewodniczący Rady
/-/ Edward Gryczka

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

protokol_42_27_12_2017.pdf

protokol_43_16_01_2018.pdf

Protokół z sesji: protokol_45_28_02_2018.pdf

Historia dokumentu
13-06-2018 r., 11:13:10, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

22-02-2018 r., 13:57:59, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości