XVI sesja Rady Gminy Rzekuń 17 marca 2016 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
2. przyjęcie protokołu nr XIV/2016 oraz nr XV/2016 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
5. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2015
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 2015 r.
7. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2015
8. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2015 r.
9. rozpatrzenie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2015
10. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015 r.
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary
12. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
13. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
14. wolne wnioski i informacje,
15. zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w małej sali konferencyjnej:

- Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
15 marca br. (wtorek) godz. 13:00
- Komisja Rewizyjna 15 marca br. (wtorek) godz. 15:00
- Komisja Budżetu i Oświaty 15 marca br. (wtorek) godz. 16:30

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu  materiały  do punktu  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Protokoły nr XIV/2016 oraz nr XV/2016 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń będą wyłożone do wglądu od dnia 15 marca br. w pok. 107.

/-/ Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Projekt protokołu z sesji: protokol_16_17_03_2016_projekt.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:35:01, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 13:26:23, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu.