XV sesja Rady Gminy Rzekuń 9 marca 2016 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XV nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r.  (środa) o godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025 ( projekt został wysłany przed XIV nadzwyczajna sesją odbytą w dniu 29 lutego 2016 r.)
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec,
14. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
15. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
16. wolne wnioski i informacje,
17. zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w małej sali konferencyjnej:

- Komisja Rewizyjna 8 marca br. (wtorek) godz. 11:00

- Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8 marca br. (wtorek) godz. 13:00

- Komisja Budżetu i Oświaty 8 marca br. (wtorek) godz. 15:00


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


/-/ Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Projekt protokołu z sesji: protokol_15_09_03_2016_projekt.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:26:03, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

02-03-2016 r., 15:21:37, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.