XIV sesja Rady Gminy Rzekuń 29 lutego 2016 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XIV nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XIII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,
6. rozpatrzenie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice,
17. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
18. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
19. wolne wnioski i informacje,
20. zakończenie obrad.

Protokół nr XIII/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 23 lutego w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. ( piątek ) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady
Edward Gryczka

Projekt protokołu z sesji: protokol_14_29_02_2016_projekt.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:35:41, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 13:27:23, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu.