header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XIV sesja Rady Gminy Rzekuń 29 lutego 2016 r.
XIV sesja Rady Gminy Rzekuń 29 lutego 2016 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XIV nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XIII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144 do drogi powiatowej nr 4403W,
6. rozpatrzenie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzekuń na lata 2016-2025,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Tobolice,
17. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
18. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
19. wolne wnioski i informacje,
20. zakończenie obrad.

Protokół nr XIII/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 23 lutego w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 r. ( piątek ) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady
Edward Gryczka

Projekt protokołu z sesji: protokol_14_29_02_2016_projekt.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:35:41, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 13:27:23, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości