XIII sesja Rady Gminy Rzekuń 29 grudnia 2015 r. Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady zwołuj XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6. rozpatrzenie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń na 2016 roku,
7. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rzekuń,
8. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/89/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin i Goworki,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok.
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 ( wysłano projekt w dniu 15 listopada br.)
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. Uchwała nr Os.442.2015
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2016 r. (wysłano projekt w dniu 15 listo
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. Uchwała nr Os.443.2015
16. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
17. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
18. wolne wnioski i informacje,
19. zakończenie obrad.

Protokół nr XII/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 22 grudnia w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. ( poniedziałek ) godz. 16:00
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Treść protokołu z sesji: protok_____13__29_12_2015.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Edward Gryczka
Wprowadził(a) do BIP:Emilia Bloch
Data wytworzenia:18.12.2015 r. 12:02:05
Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:47:10, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu.

14-04-2016 r., 13:46:18, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.