XII sesja Rady Gminy Rzekuń 30 listopada 2015 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XI/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
15.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowa Wieś Wschodnia dotyczących podziału miejscowości Nowa Wieś Wschodnia na dwie niezależne miejscowości i ustalenia dla nowej miejscowości nazwy urzędowej,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Rzekuń a Miastem Ostrołęka,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrołęcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń,
19. rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rzekuń za rok szkolny 2014/2015,
20. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
21. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
22. wolne wnioski i informacje,
23. zakończenie obrad.

Protokół nr XI/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 25 listopada w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. ( czwartek ) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

/-/ Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____12__30_11_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:58:31, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

20-11-2015 r., 13:24:54, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.