header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XII sesja Rady Gminy Rzekuń 30 listopada 2015 r.
XII sesja Rady Gminy Rzekuń 30 listopada 2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XI/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
15.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowa Wieś Wschodnia dotyczących podziału miejscowości Nowa Wieś Wschodnia na dwie niezależne miejscowości i ustalenia dla nowej miejscowości nazwy urzędowej,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Rzekuń a Miastem Ostrołęka,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrołęcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń,
19. rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rzekuń za rok szkolny 2014/2015,
20. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
21. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
22. wolne wnioski i informacje,
23. zakończenie obrad.

Protokół nr XI/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 25 listopada w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. ( czwartek ) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

/-/ Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____12__30_11_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:58:31, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

20-11-2015 r., 13:24:54, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Uprzejmie informujemy Mieszkańców i interesantów, że w dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) stanowiska do spraw podatków Referatu Finansowego będą czynne do godziny 13:00, ze względu na sytuację kadrową. Informujemy również, że wnioski oraz deklaracje podatkowe i informacje podatkowe będzie można złożyć na biurze podawczym.

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości