X sesja Rady Gminy Rzekuń 24.09.2015 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  X zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 24 września 2015 r.  (czwartek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2.przyjęcie protokołu nr IX/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3.sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
7.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin i Czarnowiec,
8.rozpatrzenie sprawozdania z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r.
9.interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
10.odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
11.wolne wnioski i informacje,
12.zakończenie obrad.

Protokół nr IX/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 21.09 w pokoju nr 202 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. ( środa) godz. 16:00
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

 

Treść protokołu: protok_____10_24_09_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:09:39, Emilia Bloch
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 14:08:14, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.