IX sesja Rady Gminy Rzekuń 28.08.2015 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  IX zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 r.  (piątek) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr VIII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Miastu Ostrołęka na realizację zadania pn. " Przebudowa ul. Wiejskiej",
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce,
10. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowościach: Susk Nowy, Teodorowo, Dzbenin
12. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
13. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
14. zakończenie obrad.

Protokół nr VIII/2015 dostępny jest do wglądu w pokoju nr 202 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 r. ( środa) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


Edward Gryczka

Przewodniczący Rady

Protokół z sesji: protok______9_28_08_2015.pdf

 

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:25:32, Emilia Bloch
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 14:25:22, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.