header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady VII sesja Rady Gminy Rzekuń 23.06.2015 r.
VII sesja Rady Gminy Rzekuń 23.06.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje  VII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r.  (wtorek) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy  ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2.przyjęcie protokołu nr VI/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3.sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2014 rok:
•przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2014
•przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o złożonym sprawozdaniu
•przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji z mienia komunalnego
•głosowanie nad projektem uchwały;

5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:
•przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014
•przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium
•głosowanie nad projektem uchwały

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej,
10.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
11.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony",
12.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
13.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin,
14.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Budżetu i Oświaty,
15.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
16.interpelacje radnych i sołtysów,
17.odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów,
18.wolne wnioski i informacje,
19.zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00

Protokół nr VI/2015 dostępny jest do wglądu w pokoju nr 202 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Protokół z sesji: protok_____7_23_06_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:33:01, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

18-06-2015 r., 13:03:12, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości