XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

30 maja 2008 roku, godz. 1000, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Informacja o realizacji inwestycji na terenie Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Rzekuń.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi szkół i Przedszkoli.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach na terenie gminy Rzekuń.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Czarnowiec, Tobolice.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójt Gminy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i uznania jej za zbędną.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne związane z budową hal sportowych i przebudową dróg gminnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Goworowo - Tomasze - Daniszewo - Drwęcz".
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi - od dr. Wojewódzkiej 627 - Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka".
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady właściwych do dokonywania czynności związanych z wystawianiem polecenia służbowego przewodniczącemu Rady.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.


Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu w budynku Urzędu Gminy Rzekuń, pokój nr 13 w dniach od 21 do 29 maja 2008 roku.
Historia dokumentu
28-05-2008 r., 10:26:09, Tomasz Majewski
 • dodanie artykułu.