header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm., rozdział 3, Art. 11b:Sesja Rady Gminy

  1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
  2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
  3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.


XXXVI sesja Rady Gminy Rzekuń 23.08.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r.  (środa) o godz. 16:15. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Rzekuń;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXI/169/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń;
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXXIV/226/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXXV/230/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń;
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
7) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
8) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
9) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
10) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej w dniu 22 sierpnia  br. (wtorek) o godz. 15:15

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu materiały do pkt 3-6.
Protokół będzie dostępny na od dnia 14.08.2017 r.

Edward Gryczka

Przewodniczący Rady

Więcej…
 
XXXV sesja Rady Gminy Rzekuń 28.06.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r.  (środa) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

Więcej…
 
XXXIV sesja Rady Gminy Rzekuń 30.05.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXIV zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  


Więcej…
 
XXXIII sesja Rady Gminy Rzekuń 22.05.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) zwołuję  XXXIII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,która odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr 10.68.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 217 roku dotyczącej wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną uchwały Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok;
3. Wolne wnioski i informacje;
4. Zakończenie obrad.


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu  materiały do punktu 2. Uchwa__a_RIO_10.68.2017.pdf

Edward Gryczka

Przewodniczący Rady

 
XXXII sesja Rady Gminy Rzekuń 11.04.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r.  (wtorek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o pracy samorządu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rzekuń na lata 2017-2026.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok.
9. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu  materiały  do punktu 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Projekty uchwał:projekty_uchwal_11_04_2017.pdf

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

 
XXXI sesja Rady Gminy Rzekuń 21.03.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z 2016 poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r.  (wtorek) o godz. 17:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
XXX sesja Rady Gminy Rzekuń 10.03.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję XXX nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r.  (piątek) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33,
pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji  sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – etap VI, VII, VIII.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/137/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – etap III.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rzekuń na lata 2017-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok.
6. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu
9 marca br. (czwartek) o godz. 15:00

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Projekty uchwał: projekty_uchwa__.pdf

 
XXIX sesja Rady Gminy Rzekuń 21.02.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Rzekuniu;
3. Wolne wnioski i informacje;
4. Zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do punktu 2.

Treść projektu: projket_uchwa__y.pdf

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

 
XXVIII sesja Rady Gminy Rzekuń 13.02.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXVIII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r.  (poniedziałek) o godz.18:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie prawomocności;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki) do miasta Ostrołęki;
3. Wolne wnioski i informacje;
4. Zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do punktu 2.

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

projekt uchwały: projekt.pdf

opinia komisji: opinia_komisji.pdf

 
Zawiadomienie XXVII sesja Rady Gminy Rzekuń 31.01.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXVII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 21
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości