header image
Strona główna Prawo lokalne Obwieszczenia Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej "Kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm., zwanej dalej "ustawą ooś"), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej "Regionalnym Dyrektorem") zawiadamia Strony, że w związku z wpływem do tutejszego organu w dniu 16 marca 2022 r. uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie".

- przekazał ww. uzupełnienie do Ministra Infrastruktury oraz zwrócił się o wydanie opinii zgodnie z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora z dnia 29 listopada 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF2;

- stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek z dnia 14 października 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Michała Marszałka.


Treść obwieszczenia:

skan_20220405141968.pdf

Historia dokumentu
22-08-2022 r., 15:35:58, Rafał Gumkowski
  • zmiana kategorii.

22-08-2022 r., 15:18:02, Rafał Gumkowski, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości