header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Zaliczka alimentacyjna Wysokość zaliczki alimentacyjnej
Wysokość zaliczki alimentacyjnej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 21 lutego 2008 12:03, 4571 odsłon

Jeżeli dochód netto w rodzinie nie przekracza 583 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

 • 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
 • 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Jeżeli dochód netto w rodzinie nie przekracza 291,50 zł. na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy zasądzonymi, a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

 • 300 zł na dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
 • 250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Zaliczka rozliczana jest kwartalnie. Oznacza to, że gmina wypłacając zaliczkę po zakończeniu kwartału rozliczy kwotę wypłaconego świadczenia z kwotą alimentów, które wyegzekwował komornik. Wysokość zaliczki w następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika środki.

Zaliczka alimentacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie podlega również egzekucji administracyjnej i cywilnej.

W przypadku gdy osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną zaliczkę alimentacyjną lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, zaliczka może być w całości lub w części przekazywana w formie rzeczowej.

 Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a jeśli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

 1. w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych;
 2. w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.

Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

Kiedy zaliczka alimentacyjna nie przysługuje

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo–leczniczy, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie) albo w rodzinie zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński;
 3. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Historia dokumentu
21-02-2008 r., 11:28:45, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

21-02-2008 r., 11:27:14, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2008 12:28
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości