header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Zaliczka alimentacyjna Gdzie składać wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
Gdzie składać wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 21 lutego 2008 11:47, 4085 odsłon

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki składa się u komornika prowadzącego egzekucję po uprzednim poprawnym wypełnieniu i załączeniu niezbędnych dokumentów.

Osoby pełnoletnie, którym przysługuje zaliczka alimentacyjna, składają wniosek o ustalenie prawa do zaliczki osobiście.

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:
 1. wniosku o przyznanie zaliczki;
 2. zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
 3. informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 4. oświadczenia wnioskodawcy:
  • iż osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarła związku małżeńskiego, nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
  • o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,
 5. informacji osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Prawo do zaliczki ustalane jest od miesiąca, w którym został złożony u komornika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego, tj. od września danego roku do sierpnia następnego roku. Wyjątek stanowi okres zasiłkowy 2007/2008, kiedy to zaliczka alimentacyjna przyznawana jest do 30 września 2008 r. – ma to związek z wejściem w życie z dniem 1 października 2008 r. nowej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1378). Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Aby zaliczka alimentacyjna została przyznana, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 583, 00 zł.

Termin i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Historia dokumentu
21-02-2008 r., 11:00:48, Danuta Orzołek
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości