header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Zaliczka alimentacyjna Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjna PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 05 lutego 2008 10:20, 2835 odsłon

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. nr 120, poz. 883 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 ze zm.).
KOMU PRZYSŁUGUJE ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby uprawnionej) osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

Osobą uprawnioną do otrzymania zaliczki alimentacyjnej na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna jest osoba, która:

  1. jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  2. jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
  3. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości prze osobę uczącą się).

Egzekucja jest bezskuteczna gdy w wyniku jej przeprowadzenia nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Przez okres jednego roku zaliczkę alimentacyjną będzie mogła pobierać również osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, pod warunkiem, że osoba ją wychowująca złoży do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione zostaną pozostałe warunki określone w ustawie.

Historia dokumentu
05-02-2008 r., 09:26:01, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ws. "Budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie budowy 7 odcinków danej linii.

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości