Świadczenia rodzinne Drukuj
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 05 lutego 2008 08:06, 2761 odsłon

System świadczeń rodzinnych określają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 ze zm.).

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom Unii Europejskiej, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. Świadczenia opiekuńcze:
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Świadczenie pielęgnacyjne
 3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata występują odpowiednio na wniosek:

 1. rodziców, jednego z rodziców albo opiekuna prawnego dziecka,
 2. opiekuna faktycznego dziecka,
 3. osoby uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności,
 4. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

JEŻELI POSIADASZ RACHUNEK BANKOWY, PODAJ WE WNIOSKU JEGO NUMER – WÓWCZAS PIENIĄDZE BĘDZIESZ OTRZYMYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO.

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można pobierać i składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu (UG, II piętro, pokój nr 21).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 029 761 73 95 wew. 46.

Historia dokumentu
03-03-2008 r., 08:52:18, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

05-02-2008 r., 08:33:52, Danuta Orzołek, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: poniedziałek, 03 marca 2008 08:52