header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciwdziałanie przemocy Przemoc domowa jest przestępstwem!
Przemoc domowa jest przestępstwem! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 04 listopada 2015 13:25, 1302 odsłon

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 207 Kodeksu Karnego).

Przestępstwo przemocy jest ścigane z urzędu - Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieską Kartę. Składa się ona z dwóch części: notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie.

Gmina Rzekuń podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011 r. określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniami Wójta Gminy Rzekuń został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą:

 1. przedstawiciele oświaty:  Marek Podolak, Małgorzata Cichocka
 2. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu: Danuta Orzołek, Izabela Siennicka, Aneta Bloch
 3. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Beata Mierzejewska
 4. przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce: asp. sztabowy Radosław Marias
 5. przedstawiciel ochrony zdrowia: Teresa Długołęcka
 6. przedstawiciel organizacji pozarządowych: Hanna Grądzka
 7. przedstawiciel Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej: Andrzej Nerwiński

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

PAMIĘTAJ !

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice - następnym razem może być znacznie gorzej!

Możesz powstrzymać przemoc, uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. To jedyna droga do normalności w twoim życiu i twojej rodziny!

Zgłoś swój problem policjantowi lub pracownikowi socjalnemu.

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 207 Kodeksu Karnego (k.k.),
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu - art. 191 k.k.
 • doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego), UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!
 • uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) - art. 209 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego).
 • kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej - art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku - art. 288 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
 • porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się - art. 210 k.k.,
 • uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - art. 211 k.k.
 • doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej - art. 200 k.k.
 • rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k.

Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 k.k. - podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:04.11.2015 r. 12:36:51
Historia dokumentu
04-11-2015 r., 12:41:32, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

04-11-2015 r., 12:39:50, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 04 listopada 2015 13:41
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości