header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciwdziałanie przemocy Niebieska karta - procedura
Niebieska karta - procedura PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 25 kwietnia 2013 09:21, 2942 odsłon

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "NiebieskieKarty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta":

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza NK-A.
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienia formularza NK-A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie (nauczyciel, policjant, pracownik socjalny, pracownik służby zdrowia, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
 5. Druk NK-A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (§ 2.1) lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieska Karta.
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
  • przekazać formularz NK-B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych,
  • w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać NK-B (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie),
  • w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – NK-B należy przekazać rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 8. Działania interwencyjne, o których mowa w § 3. podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający NK-A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).
 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę NK.
 10. Po wypełnieniu NK-A należy niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury) przekazać ją przewodniczącemu ZI. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta-A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 11. Jeżeli podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest instytucja inna niż Policja zawiadamia się przedstawiciela policji o wypełnieniu druku NK-A w danej rodzinie.
 12. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza NK-A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
 13. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o powołanie grupy – zwoływane jest spotkanie grupy roboczej. Powiadomienia dokonuje osoba powołująca grupę lub sekretarz ZI.
 14. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił NK-A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej – podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 15. Po ustaleniu składu grupy roboczej należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na NK-C oraz NK-D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie GR. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie GR.
 16. Wypełnienie formularza NK-C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 17. Wypełnienie formularza NK-D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 18. Spotkania powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie z osoba stosująca przemoc. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z osobą doznającą przemocy – aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację.
 19. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta - A (należy także przekazać formularz NK-B) oraz formularza NK-C.
 20. Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki do jej zakończenia zawartej w § 18. rozporządzenia RM i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury NK podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).
Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:25.04.2013 r. 09:43:57
Historia dokumentu
25-04-2013 r., 09:48:34, Tomasz Majewski
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

25-04-2013 r., 09:44:00, Danuta Orzołek, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2013 09:48
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2584W od dr 627 - Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 6+225 w miejscowości Ławy wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych" nastąpi zamknięcie ul. Ławskiej. Zamknięta będzie na odcinku od ulicy Granicznej do ul. Przemysłowej.

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości