header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciwdziałanie przemocy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 15 kwietnia 2013 08:31, 2104 odsłon

Od 2 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Rzekuń funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 czerwca 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Pracom Zespołu przewodniczy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pan Marek Podolak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny/wychowawca szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

 1. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, ul. Kościuszki 32B, 07-410 Ostrołęka,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń,
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
 4. Placówki oświatowe na terenie Rzekuń (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym),
 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).

Obowiązujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334)

 

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

 • Poradnik "Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu",
 • Informator dla pokrzywdzonych przestępstwem,
 • Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Poradniki znajdują się  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:15.04.2013 r. 09:03:34
Historia dokumentu
15-04-2013 r., 09:06:26, Danuta Orzołek
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ws. "Budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie budowy 7 odcinków danej linii.

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości