header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna Świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej
Świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29, 5559 odsłon

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 1. praca socjalna,
 2. sprawienie pogrzebu,
 3. interwencja kryzysowa,
 4. schronienie,
 5. posiłek,
 6. niezbędne ubranie,
 7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 8. skierowanie i pobyt w domu pomocy społecznej.


PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

SPRAWIENIE POGRZEBU

Osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy, nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, względnie gdy osoby te nie mają możliwości ich pochowania, przysługuje pogrzeb sprawiony przez gminę Rzekuń, będący świadczeniem z pomocy społecznej.
Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, na najbliżej położnym cmentarzu tego wyznania lub na cmentarzu komunalnym.

Gmina ma prawo do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sprawieniem pogrzebu. Podlegają one zwrotowi w całości lub w części z masy spadkowej po zmarłym, a jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego – z tego zasiłku.


INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na dochód.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.


SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Pomoc ta przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.


USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze być przyznane również osobie,która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – w drodze konkursu ofert Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, ul. Kościuszki 24/26.

Procedura przyznawania usług opiekuńczych w środowisku podopiecznego.

Wymagana dokumentacja:

 1. wywiad środowiskowy wraz z załącznikami,
 2. decyzja emerytalna/ rentowa,
 3. zaświadczenie lekarskie w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych (wystawia lekarz rodzinny),
 4. wywiad u osób o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej.

Usługi przyznawane są na okres 1 roku z możliwością przedłużenia w zależności od potrzeb.

Zakres oferowanych usług oraz zasady odpłatności wyznacza Uchwała Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Od 1 stycznia 2008 roku ceny usług wynoszą:

 •  koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 13,50 zł,
 • koszt miesięczny usług opiekuńczych – pomocy sąsiedzkiej wynosi 400 zł,


SKIEROWANIE I POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoby ubiegające się o skierowanie do domu pomocy społecznej:

Składają wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu z następującymi załącznikami:

 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia;
 • wynikami badań lekarskich;
 • w przypadku osób upośledzonych umysłowo: zaświadczeniem lub opinią psychologa,
 • w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi: zaświadczeniem lekarza psychiatry;
 • aktualną decyzją i odcinkiem pobierania świadczenia z ZUS, KRUS, lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu, w celu ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje niezbędną dokumentację:

 • pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy (rodziny) w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 • pracownik socjalny sporządza opinię dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się.
 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.
 5. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt wydaje marszałek województwa na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przy czym art. 64 stosuje się odpowiednio.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2,
 • opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt 2.

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno- rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50 % kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Historia dokumentu
04-02-2008 r., 12:31:51, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

04-02-2008 r., 12:29:31, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości