header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej
Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 04 lutego 2008 11:55, 3638 odsłon

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Do Ośrodka Pomocy Społecznej możesz złożyć wniosek o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, ze. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomani,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się – począwszy od 1 października 2006 r. następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł,
 • na osobę w rodzinie – 351 zł

Od dnia 1 października 2006 r. wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej, wynosi 207 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • wartości świadczeń w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Pana/Pani miejscu zamieszkania lub miejscu stałego lub czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Państwa pracownik socjalny, który przeprowadzi rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb Państwa rodziny.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w terminie 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia (w sytuacjach nie cierpiących zwłoki – 2 dni).
Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. nr 7, poz. 672).

Pamiętajcie Państwo, że wszelkie informacje, jakie powierzycie pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Pana/Pani, ale też osób wspólnie z Państwem zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

DO CZEGO JESTEŚCIE PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Państwa rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


Historia dokumentu
04-02-2008 r., 12:35:31, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

04-02-2008 r., 12:33:55, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2008 13:35
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości