header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia Nieodpłatne dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach od września do grudnia 2016 r.
Nieodpłatne dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach od września do grudnia 2016 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 18 lipca 2016 14:29, 1567 odsłon

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w godzinach pracy Ośrodka: (poniedziałek, środa, czwartek 7.45 – 15.45, wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.30).

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 w formoie rzeczowej. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną wraz z wymaganą dokumentacją do tutejszego Ośrodka, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie finansowania dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby i rodziny, określone w art. 107. ust. 5b, 5c, 5d ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, dowód otrzymania renty, emerytury, decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.). (Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób),
 2. aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
 3. w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał); wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
 4. w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby - aktualne zaświadczenia od lekarza, w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 5. oświadczenia o stanie majątkowym,
 6. w razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Bliższych informacji w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu pod nr tel.: 29 7617 395 wew. 101 i 106.

Wzór wniosku: wniosek.pdf

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058);

 3. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:18.07.2016 r. 15:04:21
Historia dokumentu
18-07-2016 r., 15:36:30, Danuta Orzołek
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

18-07-2016 r., 15:14:34, Danuta Orzołek, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: poniedziałek, 18 lipca 2016 15:36
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń za pośrednictwem usługi SMS.

Mieszkańcy mogą też zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości