Uwaga! Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów Drukuj
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 12 sierpnia 2008 13:36, 3072 odsłon

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informujemy, że w nowym okresie zasiłkowym 2008/ 2009 nastąpią zmiany dotyczące realizacji wypłaty świadczeń należnych z tytułu zasądzonych alimentów (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. nr 192 z dnia 19.10.2007 r., poz. 1378 ze zm.). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń, dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2008/ 2009, wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego, a nie jak dotąd za pośrednictwem Komornika. Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są Dział Świadczeń Rodzinnych OPS z siedzibą przy ul. Kościuszki 33.

Kryteria przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 • zawarła związek małżeński.
Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio (art. 15 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów - wymagany jest komplet dokumentów):

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego (za rok 2007) - zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
  • wysokości dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  • wysokości należnego podatku.
 2. zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.
 3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawniona miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
więcej...
Historia dokumentu
13-08-2008 r., 08:42:24, Danuta Orzołek
 • zmiana treści.

13-08-2008 r., 08:36:56, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 13 sierpnia 2008 08:42