header image
Strona główna Ośrodek Pomocy Społecznej Fundusz alimentacyjny Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 10:33, 2035 odsłon

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa dotyczy przepisów regulujących obrót informacją o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców a także utworzenia i działania biura informacji gospodarczej oraz nadzoru nad jego pracą, a także w art. 60 wprowadza zmiany do obowiązującej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Art. 60.
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.",
b) uchyla się ust. 3;

2) po art. 8 dodaje się art. 8a-8c w brzmieniu:
"Art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Art. 8b. Organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Art. 8c. Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie realizacji obowiązku określonego w art. 8a.";

3) w art. 27 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje organowi właściwemu dłużnika informacje o zobowiązaniach wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1.".

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 13-04-2010.

Historia dokumentu
26-04-2010 r., 10:42:10, Danuta Orzołek
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości