DODATEK ENERGETYCZNY - dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy Drukuj
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 17 grudnia 2013 14:16, 5687 odsłon

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966),
 2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosić będzie:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 – 18,93 zł miesięcznie.

Celem otrzymania dodatków: mieszkaniowego i energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, pok. Nr 4.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

 

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Powierzchnia lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się do powierzchni lokalu: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowi, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa niż:

 

Liczba osób

Powierzchnia normatywna (w m2)

Ustępstwa dopuszczone w ustawie (w m2)

30%

50%

1 osoba

35

45,5

52,5

2 osoby

40

52,0

60,0

3 osoby

45

58,5

67,5

4 osoby

55

71,5

82,5

5 osób

65

84,5

97,5

6 osób

70

91,0

105

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku:

 • dochód brutto na osobę samotną, - 1.454,52 zł tj. 175% najniższej emerytury,
 • dochód brutto na osobę w rodzinie - 1.038,94 zł tj. 125% najniższej emerytury.

Do wyliczeń bierzemy dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatku mieszkaniowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ustawa przyjmuje, że:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie;
 • gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie;
 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie.

Jeśli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie
 • gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie
 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Wydatkami tymi są świadczenia okresowe ponoszone przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe:

 • dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
 • dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • dla właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
 • dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych;
 • dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową wydatków mnożąc uzyskany wydatków ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną wydatków ustawie. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Jak się ubiegać o dodatek mieszkaniowy

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w Ośrodku Pomocy Społecznej należy złożyć Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i Deklarację o dochodach.

W tym celu należy:

 • z wnioskiem udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy budynku, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu;
 • osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • kompletny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów i koszty utrzymania mieszkania, składa się w jednostce wypłacającej dodatki mieszkaniowe;
 • w celu weryfikacji może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego;
 • istnienie rażących dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Jak jest wypłacany dodatek mieszkaniowy

Dodatek przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należności czynszowe osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek w kasie Banku Spółdzielczego w Rzekuniu.

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. W przypadku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, której decyzja wygasła, może starać się o ponowne przyznanie dodatku dopiero po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek – potwierdzony przez zarządcę lokalu (adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek),
 • właściciele domów jednorodzinnych – zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • deklaracja - dochody z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich członków gospodarstwa domowego stale zamieszkujących z wnioskodawcą – na podstawie posiadanych dokumentów,
 • kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej),
 • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za 3 miesiące poprzedzające datę założenia wniosku należny przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składkę emerytalną, rentową oraz chorobową (druk do pobrania),
 • emeryci i renciści - trzy odcinki renty/emerytury, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe – zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp. aktualną decyzję ZUS, KRUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenia,
 • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku z wyszczególnioną składką na ubezpieczenie zdrowotne (pobrane z PUP w miesiącu, w którym składany jest wniosek)
 • osoby pobierające świadczenia z OPS – aktualna decyzja przyznająca świadczenie( zasiłki rodzinne, dodatki do rodzinnego oprócz dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, zasiłek stały) lub zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymywanych świadczeń,
 • osoby pobierające świadczenia z PCPR – np. rodzina zastępcza) zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń lub aktualna decyzja przyznająca świadczenie,
 • studenci - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendiów bądź o ich nie pobieraniu i rodzaju studiów (stacjonarne, niestacjonarne),
 • osoby otrzymujące alimenty – zaświadczenie od komornika, wyrok zasądzający alimenty lub oświadczenie o ich wysokości,
 • dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną członka gospodarstwa domowego,
 • osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub oświadczenie o uzyskanych dochodach
 • osoby nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie osiągnęły dochodu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • dowód tożsamości
Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:17.12.2013 r. 14:50:30
Historia dokumentu
18-12-2013 r., 13:23:14, Danuta Orzołek
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana kategorii.

17-12-2013 r., 15:03:06, Danuta Orzołek, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 18 grudnia 2013 13:23