Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert na: „Odbiór odpadów stałych w 2024 r. z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu”. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych (niesegregowanych) z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul Kolonia 1B.

Załączniki:

 • Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf
  OŚRODEK
  POMOCY
  SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  ul. Kolonia IB
  Rzekuń
  tel. 20 80
  fax 24 22
  e-mail: op-s@nekunnet
  ops.252.2.2023
  Rzekuń, dnia 28/12/2023"
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  1. ZAMAWIAJĄCY
  ośrodek Pomocy społecznej ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22
  Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-41
  Strona internetowa: www.rzekun.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  zaprasza do złożenia ofert na: „Odbiór odpadów stałych w 2024 r. z Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Rzekuniu".
  II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych (niesegregowanych)
  z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul Kolonia IB
  III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
  Odbiór jednego pojemnika o pojemności 1,1m3 na odpady oznaczone kodem 20 03 01 (niesegregowane
  (zmieszane) odpady komunalne).
  Odbiór odpadów z pojemników odbw.ać się będzie dwa razy w miesiącu.
  Warunki pfatnosci: Wykonawca raz w miesiącu wystawi fakturę, płatną przelewem z odroczonym
  terminem płatności na 14 dni od daty prawicHowo wystawionej faktury na nabwucę:
  Gminę Rzekuń oraz odbiorcę: Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Wszelkie podane wielkości zostały sporządzone dla szacunku wielkości i wartości zamówienia oraz dla
  potrzeb przygotowania oferty.
  IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
  Od 10.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  V. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERTY
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane n/w kryteria:
  Cena oferty brutto
  NIP: 758-18-57-041
  Najniższa cena — 100%
  REGON
  96 8923 0008 2401 2012

  OŚRODEK
  POMOCY
  SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwnŕższą liczę punktów.
  ul. Kolonia IB
  Rzekuń
  tel. 20 80
  fax 24 22
  e-mail: op-s@nekunnet
  Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
  którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkovwch.
  Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
  złożonych ofertach.
  VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSOB ZŁOZENIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ
  1. Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z innymi wymaganymi
  dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 09 stycznia 2024 r., do godziny 10:00 w siedzibie Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń w języku polskim, w formie pisemnej,
  pocztą, osobiscie lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oprócz formularza ofertowego należy złożyć:
  1) parafowany wzór umcn.•.•,' (załącznik nr 2),
  2) wypełnione oświadczenie dot. konta bankowego Wykonawcy (załącznik do umowy).
  VII. KONTAKT Z WYKONAWCAMI
  Informacji dotyczących zamówienia udziela pan/i Łucja Łada pod nr telefonu:
  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 — 15.45, wtorek w godz. 7.45
  w godz. 7.45—14.45
  VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
  1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
  2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  29 543 20 80
  16.45, piątek
  3. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego oraz niespełniające uwmagań Zamawiającego
  określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu nie przewiduje odwołań od podjętej decyzji dotyczącej
  wyboru oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  zmiany niniejszego postępowania ofertowego,
  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
  pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
  wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia oferty.
  6. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
  wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  NIP: 758-18-57-041
  REGON
  96 8923 0008 2401 2012

  OŚRODEK
  POMOCY
  SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAC WYKONAWCY USŁUGI:
  ul. Kolonia IB
  Rzekuń
  tel. 20 80
  fax 24 22
  e-mail: op-s@nekunnet
  1. posiadać wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Dopuszcza się prowadzenie przez Wykonawcę odzysku lub
  unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami
  wynikający z ustaw/ o odpadach. Jeżeli Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi
  w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem
  posiadającym zezwolenie w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest przecHożyć kopię umowy na
  wezwanie Zamawiającego oraz posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodny
  z obowiązującymi przepisami, spełniać pozostałe wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Klimatu
  i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
  oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań
  dla transportu odpadów;
  2. zapewnić porządek wokół kontenerów i pojemników;
  3. zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników w okresach wysokich temperatur
  szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do wrzesnia w terminie od pierwszego
  do piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę potrzeb w innych okresach.
  4. Wykonawca oświadcza, że:
  a) posiada uprawnienia do wykonw.ania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawny nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnien,
  b) posiada zdolnosci techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość ww.'iązania się z wykonania
  umowy.
  Ponadto wykonawca oświadcza, że:
  a) posiada uprawnienia do wykonw.ania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawny nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnien,
  b) posiada zdolnosci techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwosć wywiązania
  się z wykonania umowy.
  Ponadto wykonawca oświadcza, że:
  • sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności
  podmiotów zbiorownfch za czyny zabronione pod groźbą kary
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podawania przyczyny.
  NIP: 758-18-57-041
  REGON
  Kierownik
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Katarzyna Iwona Grzymała
  96 8923 0008 2401 2012

 • FORMULARZ_OFERTOWY_zalacznik_nr_1_odbior_odpadow.odt
  Załącznik Nr 1 Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 80, fax 29 643 24 22 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: OPS.252.2.2023FORMULARZ OFERTOWY
  WYKONAWCA:
  L.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Adres Wykonawcy
  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
  Imię i nazwisko:
  Nr telefonu:
  Nr faksu:
  Adres e-mail:
  Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 r.” oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:
  wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnej wyposażonej w pojemniki Zamawiającego:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Kolonia 1B 07-411 Rzekuń ………….....….. zł netto, podatek VAT ………….....….. zł, ………….....….. zł brutto,
  Oświadczamy, że oferowana cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i przedmiotem zamówienia.
  Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług. W załączeniu formularz cenowy Wykonawcy.
  ………………………
  (data) ……………………………………………….
  (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  …………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Elżbieta Hałaburda, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
  Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.
  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • umowa_wywoz_odpadow.odt
  Umowa nr …../2024
  zawarta w dniu …...stycznia 2024 r. pomiędzy:
  Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1B, 07‑411 Rzekuń, reprezentowany przez  Katarzynę Iwonę Grzymałę – Kierownika Ośrodka, przy kontrasygnacie Olgi Dawidzkiej – Głównego Księgowego Ośrodka zwaną dalej Zamawiającym
  a
  ……………………………………………………………………………………………………………….a NIP ……………..., REGON …………….. reprezentowanym przez ………………………………. - zwanym dalej Wykonawcą
  Umowa została zawarta w rezultacie zapytania ofertowego OPS.252.2.2023 na ”Odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 r.” § 1.
  Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych (niesegregowanych), zwanych w dalsze części umowy odpadami.
  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów z terenu obiektu Zamawiającego, tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B (teren bazy Zakładu Obsługi Gminy)– z pojemnika 1,1 m3 – szt. 1, 2 razy w miesiącu - nie częściej niż co 14 dni, zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci w gm. Rzekuń lub w razie zaistniałej konieczności, na zgłoszenie telefoniczne.
  § 2.
  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 10 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 3.
  Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) i ponosi pełną odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania aktualnych, odpowiednich zezwoleń (koncesji, decyzji) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Wykonawca zobowiązany jest do dbania na bieżąco o stan techniczny i estetyczny pojemnika. W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.
  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, zapewnia nadzór nad pracą podległych pracowników w pełnym zakresie prawa pracy i przepisów BHP z uwzględnieniem przepisów i regulaminów obowiązujących jego pracowników.
  § 4.
  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości za pojemnik 1,1m3 – ………. zł/szt. + VAT (odpady zmieszane),
  Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na nabywcę: Gminę Rzekuń ul. T. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP: 758 214 17 29, oraz odbiorcę: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Do faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączyć wykaz odebranych pojemników w danym miesiącu z godnie z § 7 pkt 4.
  Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usługi objętej przedmiotem umowy.
  Wynagrodzenie będzie wypłacone za ilość faktycznie odebranych odpadów.
  § 5.
  Ceny jednostkowe netto podane w § 4 pkt 1 w trakcie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.
  Strony dopuszczają zmiany stawek podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nowe stawki obowiązują od daty wskazanej w ustawie i nie wymagają aneksu do umowy.
  § 6.
  Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności.
  Wykonawca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek transakcji, które prowadziłyby do konieczności zapłaty przez Zamawiającego innemu podmiotowi niż Wykonawca.
  § 7.
  Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych z punktu odbioru odpadów komunalnych i wielkości pojemników w tym punkcie wg poniższej tabeli:
  L.p.
  Lokalizacja
  Rodzaj/pojemność pojemnika
  Segregowane (S)/ Niesegregowane (N)
  Ilość pojemników
  Częstotliwość opróżnień 1.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu (teren bazy Zakładu Obsługi Gminy)
  1,1m3
  N
  1
  2 x 4 tyg
  Nieodebranie odpadów w terminie podanym w § 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Na 3 dni przed zmianą częstotliwości wywozu odpadów Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę telefonicznie, e-mailowo o potrzebie dodatkowego wywozu odpadów. § 8.
  W przypadku nieterminowego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % całkowitej wartości wynagrodzenia.
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia.
  Trzykrotne udokumentowanie nieterminowe lub niezgodne pod względem zamówienia realizacje lub niedotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę daję podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.
  § 9.
  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
  Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
  § 10.
  W oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
  administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe zawarte w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;
  dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:
  dostępu do swoich danych osobowych, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia; sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  osobom fizycznym, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
  prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  prawo do przenoszenia danych osobowych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu, albowiem przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy).
  Osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych osób wymienionych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.
  Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
  W stosunku do danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  § 11.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  § 12.
  Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
  będą w miarę możliwości polubownie a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  § 13.
  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
  ze stron. Wykonawca
  Zamawiający
  Załącznik do umowy
  OŚWIADCZENIE (dotyczące konta bankowego i statusu podatnika VAT) 1) dla Wykonawcy:
  Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
  ………………………………………….....………………………………………………………………..,
  NIP ……………………….…, REGON ………………..…………..jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
  Numer rachunku bankowego……………………………………………………………………………………………..
  Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania
  działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego
  powiadomienia o zmianach powyższego statusu.
  *niewłaściwe wykreślić
  …………………………..…………………………………..………………..
  data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
  lub
  2) dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:
  Jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki ……………………………….………………………... NIP…………………………………………………, REGON………….……………………... oświadczam, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
  Numer rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………..
  Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania
  działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego
  powiadomienia o zmianach powyższego statusu.
  *niewłaściwe wykreślić
  ……………………………………………………………..……………….… data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
 • skan_ops_07997520240111125501.pdf
  OŚRODEK
  POMOCY
  SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  OPS.252.2.2023
  07.11' Rzekuń
  teł.
  29643 2422
  e-mail:
  Rzekuń, dnia 10/01/2024r.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że w związku
  z Zaproszeniem do składania ofert OPS.252.2.2023 z dnia 28 grudnia 2024r. na:
  „Odbiór odpadów stałych w 2024 r. z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu",
  w terminie do dnia 9 stycznia 2024r. do godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta firmy:
  RDF Sp.z o.0 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, z którą zostanie zawała
  umowa.
  NIP: 758-18-51-041
  REGON: 550709340
  Pon
  Nr konta: 96 8923 0008 0124 2012 ccoł

 • Czas wytworzenia: 22-07-24 15:02
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 15:02

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2