Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Pracownik socjalny. Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załączniku: 

 • skan_ops_08648320240510104011.pdf
 • Zalacznik_nr_1_-_kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.odt
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  Imię (imiona) i nazwisko
  Imiona rodziców
  Data urodzenia
  Obywatelstwo
  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  Wykształcenie
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  ..........................................................................................................................................................................................
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
  Wykształcenie uzupełniające
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………
  (miejscowość i data) ……………………………………………………………
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
  * Właściwe podkreślić.
 • Zalacznik_Nr_2_-_oswiadczenie.odt
  .........................................................................
  (miejscowość, data)
  ...............................................................................
  (imię i nazwisko)
  ...............................................................................
  (miejsce zamieszkania)
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz obsługę monitora ekranowego.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłem skazany/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej* byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej* oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona lub ograniczona, a także, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych, zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  ............................................................................…
  (czytelny podpis)
  * dane nieobowiązkowe
 • zalacznik_nr_3-Obowiazek_informacyjny.odt
  Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. W celu realizacji tej zasady Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu przyjmuje zgłoszenia o zatrudnieniu dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka, która znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B.
  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Informacja w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) zwanego dalej RODO informuję, że:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych osób obiegających się o zatrudnienie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń;
  2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
  osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
  4) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  5) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
  i przez okres:
  a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
  złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechowywana
  jest w dokumentacji związanej z naborem Kategoria archiwalna A.
  b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
  i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, za wyjątkiem oferty wybranego
  kandydata, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
  c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
  7) Przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie.
  8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencję niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
  11) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  ............................................. (data)
  ........................................................................................... (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 • Wyniki_naboru.pdf
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Kolonia I a. 07-411 Rzekuń
  29 643 20 no. 29 643 24 22
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pracownik socjalny
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż na ww. stanowisko zostanie
  zatrudniona Pani Agnieszka Symolon.
  Uzasadnienie wyboru
  Spośród 2 kandydatów oferta Pani Agnieszki Symołon spełniała wymagania wskazane
  w ogłoszeniu.
  Kandydatka posiada wykształcenie wynikające z w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej
  Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o rozmowę
  kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała szeroką wiedzę merytoryczną oraz
  predyspozycje pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku
  pracownika socjalnego.

 • Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Grzymała
 • Wprowadził(a): Katarzyna Grzymała
 • Czas wytworzenia: 10-05-24 11:01
 • Czas udostępnienia: 10-05-24 11:01

Historia zmian

12338 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 29-05-2024 15:13:07 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
12337 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 29-05-2024 15:04:36 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12336 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 29-05-2024 15:01:10 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12335 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 29-05-2024 15:00:50 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
12183 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 12:34:53 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12182 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 11:19:58 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12181 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 11:18:59 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12180 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 11:17:12 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12179 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 11:16:19 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12178 Dodanie Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 11:14:19 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2