header image
Strona główna Internet - eInclusion Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
poniedziałek, 19 maja 2014 15:25, 3457 odsłon

Na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), Gmina Rzekuń ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych z operatorami telekomunikacyjnymi w związku z realizacją projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

Opis przedsięwzięcia:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Rzekuń zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością.


Ponadto, projektem objęte zostanie większość jednostek podległych gminy Rzekuń:

 1. Szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu,

  2. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu,

  3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy,

  4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem,

  5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu,

  6. Zespół Szkół w Ołdakach,

  7. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie,

  8. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.

 2. Świetlice środowiskowe:

  1. Świetlica w Susku Nowym,

  2. Świetlica w Rzekuniu,

  3. Świetlica w Borawem,

  4. Świetlica w Laskowcu,

  5. Świetlica w Zabielu.

 3. Biblioteki:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu,

  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Borawem,

  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Laskowcu.

 4. Pozostałe:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,

  2. Urząd Gminy w Rzekuniu.

W ramach projektu zostaną zakupione m. in.:

 1. zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla mieszkańców: 145 szt.;

 2. zestawy komputerowe dla jednostek podległych: 273 szt;

 3. drukarki laserowe dla jednostek podległych: 23 szt.;

 4. oprogramowanie antywirusowe dla mieszkańców i jednostek

 5. oprogramowanie edukacyjne dla jednostek.

Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności zaś celu Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion określonego jako "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności".

Dzięki realizacji projektu 145 gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu oraz niezbędny sprzęt. W dłuższej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny, społeczny i gospodarczy osób obecnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, co przyczyni się do realizacji celu Priorytetu 8 określonego jako "Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej, poprzez zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e‑Usług w społeczeństwie".

Cel projektu wpisuje się także w cel szczegółowy 6. POIG "Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce", przez co przyczynia się do realizacji celu głównego POIG tj. "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa".


Szczegółowe cele projektu określone zostały jako:

 1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej.

 2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób z grup docelowych projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego.

 3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu.


Mierzalnym efektem realizacji celów szczegółowych będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu:

 • liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego internetu: 145 szt.;

 • liczba przeszkolonych osób: 290;

 • liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie): 418 szt.


Cele jakościowe (niemierzalne):

 1. zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z technologii informacyjnych/ informatycznych;

 2. aktywizacja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3. wyrównanie szans na rozwój edukacyjny wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;

 4. wzrost atrakcyjności gminy Rzekuń jako miejsca zamieszkania i inwestycji, zwłaszcza z obszaru technologii informacyjnych;

 5. rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym wzrostu popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej.

Działalność telekomunikacyjna będzie prowadzona:

 1. przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich;

 2. w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Prosimy zainteresowanych operatorów telekomunikacyjnych o wyrażenie pisemnych uwag w powyższej sprawie, składanych w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

Termin składania uwag: 2 czerwca 2014 r.

Nie zajęcie stanowiska w podanym terminie potraktujemy jako brak zainteresowania prowadzoną przez gminę Rzekuń działalnością telekomunikacyjną.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej www.rzekun.pl w zakładce „Internet-eInclusion” oraz pod numerem telefonu 297617301 w. 150.

 

Treść ogłoszenia: ogloszenie_19052014.pdf

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Historia dokumentu
19-05-2014 r., 15:32:32, Tomasz Majewski
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 312 gości