header image
Strona główna Informacje ogólne Ogłoszenia Program "Uczeń na wsi"
Program "Uczeń na wsi" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 15 września 2008 14:18, 3886 odsłon

PROGRAM „UCZEŃ NA WSI”

POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE

 

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza pełnoletnich uczniów, rodziców i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” realizowanego ze środków PFRON.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się uczeń niepełnosprawny, który:

 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Rzekuń,
 4. posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (w roku 2008 jest to kwota 1123,20 zł).

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
 4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizacyjnych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

  Uwaga!

  w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów

 Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
 3. dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PEFRON nie może przekraczać:

 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwota 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, pokój nr 20 oraz dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl (zakładka programy i zadania PFRON/ UCZEŃ NA WSI/ załączniki).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
 4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego dziecka,
 5. kserokopię dokumentu o ustawieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na właściwym formularzu należy składać w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008 r. w pokoju nr 20.


wiecej...
Historia dokumentu
15-09-2008 r., 14:36:02, Danuta Orzołek
 • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości