Budżet 2018 - nierealny Drukuj
Autor (źródło): Stanisław Godzina- Wójt Gminy   
czwartek, 18 stycznia 2018 15:36, 1052 odsłon

Szanowni Państwo!
W dniu 27 grudnia 2017 r. Rada Gminy Rzekuń głosami następujących radnych: Edwarda Gryczki, Stanisława Dmochowskiego, Zdzisława Majewskiego, Zbigniewa Małkowskiego, Bronisława Młodzianowskiego, Bartosza Podolaka, Rafała Pupka, Antoniego Smolińskiego Piotra Suchty, Zbigniewa Wilkowskiego uchwaliła budżet gminy na 2018r.

W przedłożonym przez wójta projekcie budżetu wprowadzono zmiany powodujące jego nierealność i niemożność realizacji.

Wnioski wynikające z analizy dokonanych zmian przedstawiają się następująco:

 1. Brak możliwości wykonywania zadań publicznych.
 2. Brak możliwości realizacji obowiązków wynikających z prawa pracy.
 3. Brak możliwości realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa np. audyt, opłaty pocztowe.
 4. Brak możliwości modernizacji niesprawnej infrastruktury przeciwpożarowej.
 5. Narażenie gminy na straty poprzez brak środków na ubezpieczenie mienia (umowa wieloletnia).
 6. Brak możliwości planowania i realizacji inwestycji wykraczających poza rok budżetowy.
 7. Brak możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na inwestycje.
 8. Brak możliwości realizacji niektórych inwestycji:  przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu, budowa Centrum Kultury, zagospodarowanie placu przy kościele, remont tzw. „Czarnej dróżki”, przebudowa ul. Bocianiej w Ławach, przebudowa dwóch dróg - z Kamianki do Borawego i do Czarnowca. Ponadto budowa boisk w Drwęczy i Nowej Wsi Wschodniej, rozbudowa kanalizacji w Laskowcu, budowa dróg w Czarnowcu i Tobolicach. Zdjęto też środki z funduszy sołeckich w Ołdakach, Przytułach Starych i Teodorowie.

Ponadto, mocno zostały ograniczone środki na utrzymanie dróg, co zapewne wpłynie niekorzystnie na  ich  stan. Nie będą udzielone dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych. Należy nadmienić, że jesienią 2017 r. Rada Gminy uchwaliła Program współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi i zaakceptowała środki w proponowanej wysokości a następnie zdjęła je z budżetu. Zdjęto środki zabezpieczone na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co stwarza zagrożenie w ciągłości i jakości dostaw wody oraz odbioru ścieków. Ponadto zdjęto środki na bieżące utrzymanie tych sieci.

Zdjęto środki z tak podstawowych zadań jak opłata za usługi pocztowe, obowiązkowe przeglądy budynków, czy też badania pracownicze. Brak jest środków na dostarczenie nakazów podatkowych.

Nadmienię, że na bieżące utrzymanie dziewięciu świetlic pozostawiono 100 złotych. Nie będzie też kwiatów w Rzekuniu, nagród dla najlepszych absolwentów, jak również  dla uczestników wszelkich konkursów. Podobnych przykładów jest wiele.
Ważniejsze uwagi przedstawiłem w piśmie wysłanym wraz z uchwałą Rady Gminy Rzekuń w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej (03.01.2018.pdf).

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń


Historia dokumentu
25-01-2018 r., 12:08:58, Tomasz Majewski
 • zmiana treści,
 • zmiana tekstu wstępnego.

25-01-2018 r., 12:07:34, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści,
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana tytułu.

Poprawiony: czwartek, 25 stycznia 2018 12:08