Dotacje unijne dla średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego Drukuj
Autor (źródło): Agnieszka Chełstowska-Wierzba   
środa, 05 października 2011 08:17, 2190 odsłon

Od 30 września br. do 14 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWP) ogłosiła nabór wniosków unijnych na jedno z najbardziej cieszących się popularnością dotacji unijnych dla przedsiębiorców na Mazowszu. Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski: średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą projekty

w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Procent dofinansowania projektu: maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 40 % wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Poprawiony: środa, 12 października 2011 15:11