header image
Strona główna
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
środa, 11 stycznia 2023 16:38, 430 odsłon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2023 16:42
Więcej…
 
LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
środa, 11 stycznia 2023 12:29, 166 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) zwołuję LIX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LVIII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 60/5 o pow. 0,1284 ha położonej w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 503/13 o pow. 0,0356 ha, 503/15 o pow.         0,0899 ha położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rzekuń XLVI/350/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
    10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
    13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
    14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    17. Wolne wnioski i informacje;
    18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 17 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00.

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 4/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
wtorek, 10 stycznia 2023 15:54, 96 odsłon

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 3/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
wtorek, 10 stycznia 2023 15:41, 139 odsłon

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu turystyki

Więcej…
 
Elektroniczna legitymacja dla emerytów i rencistów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Oddział ZUS w Płocku   
wtorek, 10 stycznia 2023 15:00, 78 odsłon

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu
(np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Więcej…
 
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
wtorek, 10 stycznia 2023 13:25, 60 odsłon

Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: DLI-III.7620.19.2022.WK.12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie do do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 13/SPEC/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., znak: WI-I.747.3.9.2021.JK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C - odc. 2 od granicy województwa mazowieckiego do granicy działki nr 70299 należącej do CCGT Ostrołęka".


Treść obwieszczenia: doc02850220230110122009.pdf

 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
wtorek, 10 stycznia 2023 10:44, 50 odsłon

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o informacji o wydaniu dnia 04.01.2023 r. decyzji udzielającej Zarządowi Powiatu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń"

Treść zawiadomienia: doc02849120230110092154.pdf

 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 04 stycznia 2023 14:07, 756 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2023 15:07
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 03 stycznia 2023 15:09, 58 odsłon

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 306 w obrębie Kuleszka, gmina Miastkowo".

Rol.6220.15.2022___wydanie_decyzji.pdf

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 15:14
 
Informacja w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
wtorek, 03 stycznia 2023 11:42, 85 odsłon

Szanowni Państwo,

Gmina Rzekuń stale prowadzi badania i analizy zmierzające do modyfikacji sieci połączeń lokalnego transportu zbiorowego w taki sposób, aby zapewnić komfort wszystkim mieszkańcom korzystającym z publicznej komunikacji. Na prośbę pasażerów włączyliśmy w rozkład jazdy kursu Drwęcz - Daniszewo - Rzekuń miejscowość Susk Nowy. Ponadto od 09.01.2023 r. na tej linii uruchomiony zostanie dodatkowy kurs o godz. 11.21. Mieszkańcy będą mogli dojechać nim do przystanku Rzekuń - kościół i przesiąść się do autobusu linii nr 22 Miejskiego Zakładu Komunikacji jadącego do Ostrołęki.


 
Odbiór odpadów stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
wtorek, 03 stycznia 2023 11:30, 208 odsłon

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza do składania ofert na odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych (niesegregowanych) z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B w 2023 roku.

Treść ogłoszenia:

Wybór najkorzystniejszej oferty: skan_ops_05689620230109101944.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2023 14:15
 
Procedura sprzedaży i odbioru węgla PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
wtorek, 06 grudnia 2022 17:15, 238 odsłon

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informuję, że przygotowujemy się do rozpoczęcia sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Rzekuń, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

    Węgiel sprzedawany będzie po pozytywnym zweryfikowaniu złożonych wniosków w cenie 1980,00 zł brutto za tonę.
    
    Dystrybucję węgla sprzedawanego przez Gminę Rzekuń będzie prowadziła firma Usługi Transportowe Krzysztof Ustaszewski z siedzibą w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 6, tel. 693 317 000.

Procedura sprzedaży i odbioru węgla

    1. Telefoniczna informacja od pracownika gminy o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
    2. Dokonanie zapłaty za węgiel ze wskazaniem rodzaju surowca (węgiel orzech lub groszek/ekogroszek) oraz tonażu (1 tona/1,5 tony) wraz z danymi osoby uprawnionej do nabycia węgla (imię i nazwisko, dokładny adres).

Dane do przelewu: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, nr konta bankowego: 50-8923-0008-0124-2371-2012-0058.
    
Przykładowy opis wpłaty:

1000 kg, węgiel orzech, Jan Kowalski, ul. Bema 1, 07-411 Rzekuń


    3. Następnego dnia po dokonaniu wpłaty i pozytywnej weryfikacji danych osobowych wystawiona zostanie faktura. Warunkiem wystawienia faktury jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Rzekuniu. Zapraszamy do jej odbioru do pokoju nr 15.
    4. Następnie zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru węgla ze składu.
    5. Kupujący może zlecić usługę workowania węgla lub transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania Kupującego, pracownikom składu węglowego. Dowóz węgla oraz workowanie są usługami dodatkowo płatnymi bezpośrednio w składzie węglowym.
 

Niezbędne informacje można uzyskać:
- telefonicznie pod numerem: 29 643 20 00
- drogą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: wtorek, 06 grudnia 2022 17:28
 
Nowa linia autobusowa Ostrołęka - Susk Stary - Rozwory - Ostrołęka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 30 grudnia 2022 15:14, 424 odsłon

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 02.01.2023 r. Gmina Rzekuń uruchomi nową linię autobusową relacji Ostrołęka - Susk Stary - Rozwory - Ostrołęka. Kurs będzie obsługiwany przez firmę zewnętrzną. 

Więcej…
 
Nowa linia autobusowa Drwęcz - Daniszewo - Rzekuń (aktualizacja) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
czwartek, 29 grudnia 2022 15:00, 253 odsłon

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce. Jak wynika z oficjalnych komunikatów, spółka nie będzie obsługiwała już linii autobusowej nr 25 relacji Drwęcz - Susk Nowy - Susk Stary - Słowackiego - 11 listopada - Dw. PKS. Ponadto linia nr 5 od przyszłego roku nie będzie dojeżdżała do miejscowości Daniszewo. Od 2 stycznia 2023 roku linie te będą obsługiwane przez lokalny samorząd.

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 10:25
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 28 grudnia 2022 16:04, 627 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych

Poprawiony: poniedziałek, 23 stycznia 2023 14:06
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości