header image
Strona główna
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
poniedziałek, 20 lutego 2023 11:56, 91 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: SILNY WIATR

MZW_STAN_20230219153230528.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2023 11:59
 
Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
poniedziałek, 20 lutego 2023 10:26, 87 odsłon

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN 15kV w miejscowościach: Teodorowo i Laskowiec.

Obwieszczenie_Starosty_Ostro____ckiego.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2023 10:36
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
piątek, 17 lutego 2023 09:49, 56 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: SILNY WIATR

MZW_1415_SW_20230217052840269.pdf

Poprawiony: piątek, 17 lutego 2023 09:52
 
LX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
czwartek, 16 lutego 2023 14:17, 287 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LIX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń;
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022r.;
10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Rzekuń;
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
12. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
14. Wolne wnioski i informacje;
15. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2023 10:17
Więcej…
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 15 lutego 2023 11:26, 82 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą gminną - ul. Łubinowa oraz wykonanie nowego przepustu pod drogą gminną - ul. Łubinowa, na działkach o nr ewid. 493/1, 494/10, obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.20.2023.DK.pdf

Poprawiony: środa, 15 lutego 2023 11:30
 
Wyniki 2. Walentynkowego Turnieju Szachowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marek Karczewski   
poniedziałek, 13 lutego 2023 12:18, 415 odsłon

2. Walentynkowy Turniej Szachowy o puchar wójta gminy Rzekuń Bartosza Podolaka przeszedł do historii.

Do niedzielnego turnieju zgłosiło się wstępnie ponad 80 osób

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2023 13:58
Więcej…
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 09 lutego 2023 16:28, 89 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 510, obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.19.2023.MP.pdf

 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 09 lutego 2023 16:16, 87 odsłon

Dotyczy zgromadzenia całego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-IL420.117.2020.JK.27, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów orazrozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II).

DOO___WD__ZIL.420.34.2021.KM_SO.24.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 15 maja 2023 13:11
 
Nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
wtorek, 07 lutego 2023 16:20, 783 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Poprawiony: wtorek, 28 lutego 2023 15:09
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
wtorek, 07 lutego 2023 14:20, 116 odsłon

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie_W__jta_Gminy_Rzeku__.pdf

 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
wtorek, 07 lutego 2023 13:12, 74 odsłon

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 55/SAAB/2023 z dnia 25.01.2023 r.

Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf_1.pdf


 
Zwrot podatku akcyzowego - luty 2023 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 30 stycznia 2023 12:33, 161 odsłon

Urząd Gminy w Rzekuniu informuję, że w okresie od 1 lutego 2023 r. do 28.02.2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.

Do wniosku należy załączyć:

  • Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.  W przypadku składania kopii faktur (paragonów) prosimy o złożenie również ich oryginałów, które po sprawdzeniu i potwierdzeniu zostaną Wnioskodawcy zwrócone.
  • W przypadku posiadania w roku 2022 bydła - zaświadczenie z ARiMR o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Na 1 ha użytków rolnych przypada 110 litrów oleju napędowego oraz w przypadku posiadania bydła dodatkowo 40 litrów na 1 sztukę bydła (wylicza się średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych z całego 2022 roku).
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2023 wynosi 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

ZAŁĄCZNIKI:


Poprawiony: wtorek, 14 lutego 2023 14:45
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 03 lutego 2023 09:20, 93 odsłon

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu AGRANA FRUIT POLAND Sp. z o.o. w Ławach przy ul. Ławska 2".

Obwieszczenie___wydanie_decyzji.pdf

 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 02 lutego 2023 14:28, 74 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: OBLODZENIE

MZW_STAN_20230202121250127.pdf

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2023 14:30
 
Rozpoczęcie oględzin nieruchomości PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
środa, 01 lutego 2023 15:57, 225 odsłon


alt

Poprawiony: środa, 01 lutego 2023 16:15
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 223
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości