header image
Strona główna Dziennik zmian BIP
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Opieka wytchnieniowa ? edycja 2022
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Opieka wytchnieniowa)
Data utworzenia (wystawił):12:43:23, 25-05-2022 r. (Tomasz Majewski)
Autor:Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Data ostatniej zmiany (autor):12:43:23, 25-05-2022 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 11:07:36, 18-03-2022 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Wójt Gminy Rzekuń
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program ?Opieka wytchnieniowa? ? edycja 2022

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie ?  78 336,00 zł

Całkowita wartość zadania ? 78 336,00 zł

Treść artykułu:

Ośrodek Pomocy Społecznej  Rzekuniu  informuje o naborze do Programu ?Opieka wytchnieniowa?- edycja 2022.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do programu to 8 osób niepełnosprawnych, w tym:
    ? 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
    ? 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunamisprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy Rzekuń.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2022r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby wskazane przez uczestnika Programu, jednocześnie spełniające następujące wymogi:

  • osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  • osoba posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą świadczyć członkowie rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekunowie prawni lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez osoby wskazane przez uczestnika.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub przesłać na adres e-mail: ops@rzekun.net

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu tel. 29 643 20 80.

Załączniki:


Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości