header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):11:17:21, 21-01-2022 r. (Agnieszka Górska)
Autor:Przewodnicząca Rady
Data ostatniej zmiany (autor):11:27:20, 21-01-2022 r. (Agnieszka Górska)
Czas publikacji:od 10:11:49, 21-01-2022 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.) zwołuję XLV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Treść artykułu:

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:  
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021, nr XXXVIIII/2021, nr XXXIX/2021, nr XL/2021, nr XLI/2021, nr XLII/2021, nr XLIII/2021, nr XLIV/2021 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2031;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Piotrówka;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w gminie Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzekuń na lata 2022 - 2025;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Dzbenin;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działki nr 296/4 położonej w miejscowości Laskowiec przez Gminę Rzekuń z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oraz na zbycie działki nr 296/19 na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej nr 296/17 położonej w miejscowości Laskowiec;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 263/3;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
    13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
    14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    17. Wolne wnioski i informacje;
    18. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 14:30.


Materiały do punktu 3-4 dostępne są pod linkiem
https://www.rzekun.pl/prawo-lokalne/zarzadzenia.html?start=25

protok_____nr_XXXVII_6.08.2021_r..pdfprotok_____nr_XXXVIII_25.08.2021_r..pdfprotok_____nr_XXXIX_27.08.2021_r..pdfprotok_____nr_XL_14.09.2021_r..pdfprotok_____nr_XLI_30.09.2021_r..pdfprotok_____nr_XLII_23.11.2021_r..pdfprotok_____nr_XL_III_7.12.2021_r..pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdfZa____cznik_nr_1.pdfZa____cznik_nr_2.pdfZa____cznik_nr_3.pdfZa____cznik_nr_4.pdfZa____cznik_nr_5.pdfZa____cznik_nr_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdfRzeku_____program_opieki_nad_zabytkami_2022_2025.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

Wodociągi

Czy wiesz, że...

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2584W od dr 627 - Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 6+225 w miejscowości Ławy wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych" nastąpi zamknięcie ul. Ławskiej. Zamknięta będzie na odcinku od ulicy Granicznej do ul. Przemysłowej.

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości