header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:XV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):14:59:27, 22-10-2019 r. (Agnieszka Górska)
Autor:Małgorzata Żebrowska , Przewodnicząca Rady
Data ostatniej zmiany (autor):14:59:45, 22-10-2019 r. (Agnieszka Górska)
Czas publikacji:od 12:47:53, 22-10-2019 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00.

Treść artykułu:

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023:
     a) wystąpienie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,
     b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,
     c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Tobolice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec,  Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
11. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy.
12. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
14.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.
      

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-10
pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

protokol_nr_XIV_08.10.2019_r..pdf


Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości