header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Zwrot podatku akcyzowego
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Podatki)
Data utworzenia (wystawił):09:38:49, 24-01-2012 r. (Joanna Wołynek)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):10:31:34, 09-12-2013 r. (Joanna Wołynek)
Czas publikacji:od 08:28:14, 24-01-2012 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Treść artykułu:


Podmioty uprawnione

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa poniżej załącza się odpis z tego rejestru.

Terminy składania wniosków

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
  • od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (okresy: od 1 września do 31 stycznia lub/i od 1 lutego do 31 lipca)

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: http://www.minrol.gov.pl/ lub TUTAJ

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów (na 2014 r. ustalona została w wysokości 0,95 zł do 1 litra oleju) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Terminy wypłaty zwrotu podatku

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia ? jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia ostatniego dnia lutego i
  • od dnia 1 października do dnia 31 października ? jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości